Jak ogłosić upadłość spółki?

Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku jest w jakimś stopniu obarczone ryzykiem upadłości. Do jej ogłoszenia mają prawo podmioty prawa handlowego, w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze. Postępowanie upadłościowe ma na celu przede wszystkim uregulowanie zasad wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników, jednak wcale nie musi oznaczać likwidacji spółki.

Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, powinien zostać złożony przez osobę zarządzającą spółką lub jednoosobową działalnością gospodarczą, w przeciągu dwóch tygodni od momentu, gdy przedsiębiorstwo przestało wykonywać wymagalne zobowiązania pieniężne bądź gdy wysokość zobowiązań przekroczyła wartość posiadanych funduszy.

W naszym kraju możliwe są dwa rodzaje postępowania upadłościowego. Możliwa jest upadłość, która:

  • obejmuje likwidację majątku upadłego,
  • daje możliwość zawarcia układu.

Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu najczęściej jest ogłaszane w sytuacjach, kiedy wierzyciele są zainteresowani utrzymaniem przedsiębiorstwa. Zawarcie takiego układu zatwierdza sąd, wydając odpowiednie postanowienie. Z kolei upadłość obejmująca likwidację majątku upadłego polega na zbyciu całego majątku oraz na zaspokojeniu wierzycieli z uzyskanych w ten sposób pieniędzy. Takie rozwiązanie nie daje jednak możliwości dalszego zarządzania spółką, gdyż przestaje ona istnieć.

Ogłoszenie postępowania upadłościowego zgłasza się poprzez złożenie wniosku w wydziale gospodarczym sądu rejonowego (właściwym dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej). W dokumencie o ogłoszeniu upadłości należy wskazać między innymi: podstawowe dane dłużnika bądź dłużników, przyczyny uzasadniające złożenie wniosku oraz informację, czy dłużnik jest spółką publiczną. Złożenie takiego dokumentu jest niezbędne do wszczęcia postępowania sądowego wobec dłużnika.